Leerlingbegeleiding

Begeleiding op het Anna NEXT VMBO

Op het Anna NEXT vmbo vinden we jouw begeleiding heel belangrijk. Daarom is er regelmatig contact tussen jou, je ouders en je mentor. Tijdens dit contact worden jouw cijfers besproken en wordt gekeken welke extra ondersteuning je nodig hebt om de doelen te bereiken die je voor jezelf hebt gesteld.

Het schooljaar starten we met een startgesprek. Dit is een kennismakingsgesprek tussen jou, je ouders en je mentor. Tijdens dit gesprek worden jouw doelen voor het komende schooljaar en de daarbij behorende ondersteuningsbehoefte besproken.

Wij begeleiden jou, zodat je het beste uit jezelf kan halen. Sommige leerlingen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig staan de docenten en bovenal de mentoren altijd klaar om te helpen. De docenten en mentoren maken deel uit van een vast team dat leerlingen begeleidt. Zo zijn er twee teams, te weten VMBO onderbouw en VMBO bovenbouw. De teams vergaderen regelmatig over de leerlingen, zo komen problemen in een vroeg stadium aan het licht. Door deze manier van werken kunnen we snel reageren en als dit nodig mocht zijn samen met jou en je ouders een actieplan bedenken.

Leerwegondersteunend onderwijs

Voor leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs doen wij nog net een stapje extra. De manier waarop wij het onderwijs hebben ingericht met onderwijs aangepast op jouw eigen leerbehoefte (gepersonaliseerd leren), zorgt ervoor dat je de kans krijgt om binnen vier jaar je leerachterstanden weg te werken en een volwaardig vmbo – diploma te behalen. De mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus af te ronden, sluit aan bij de behoefte van leerlingen met LWOO – indicatie. Aan de ene kant wordt gewerkt aan de vakken waar extra ondersteuning nodig is door de ontstane leerachterstanden en aan de andere kant kan de leerling zich verdiepen in de vakken waar hij goed en is en waar mogelijk deze vakken ook nog op een hoger niveau afsluiten.

Onderbouw

Om vanaf het eerste leerjaar aan de slag te gaan met het wegwerken van leerachterstanden, zijn onze onderbouwklassen bijvoorbeeld nooit groter dan twintig leerlingen. Binnen deze klassen is er veel individuele aandacht voor de leerling. De mentor heeft extra tijd om de leerling te begeleiden en mocht dit niet genoeg zijn dan hebben we leerlingenbegeleiders die een leerling een korte of langere tijd extra kan ondersteunen op bijvoorbeeld studie- of sociale vaardigheden.

Er wordt extra structuur geboden doordat alle docenten werken met het klassenboek en alle leerlingen een eigen agenda krijgen van de school. Tijdens de mentorlessen wordt hier altijd aandacht aan besteed om te zorgen dat alle leerlingen dezelfde kennis hebben. Tevens wordt het huiswerk door de docent genoteerd in Magister, waardoor ook ouders het huiswerk kunnen zien. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om tweemaal per week op school te werken aan je huiswerk onder begeleiding van je mentor.

Bovenbouw

Ook in de bovenbouw houden wij rekening met verschillen tussen onze leerlingen. Ons onderwijs is zo ingericht dat je meer aandacht kan besteden aan vakken die je lastig vindt en minder aandacht aan vakken die erg goed gaan. Mits je het aan kan is de mogelijkheid om sommige vakken op een hoger niveau te volgen en daar examen in te doen.

De mentorondersteuning is in de bovenbouw gelijk aan de onderbouw. Naast dat je les krijgt van je mentor heb je ook twee mentorlessen per week ingeroosterd. Samen met je mentor maak je jouw eigen leerplan. Jullie spreken af hoe je jouw aandacht verdeelt tussen de vakken maar kijken bijvoorbeeld ook al verder naar een vervolgopleiding die bij je past.

Onze school is een kleine school waar leerlingen en medewerkers elkaar kennen. Dit zorgt voor een prettige ook wel huiselijke sfeer. Deze sfeer draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en de mogelijkheid om zichzelf te kunnen zijn. Mocht het nodig zijn dan kunnen we jou als leerling of de klas als groep observeren om te kijken hoe de interactie onderling is of tussen docent en leerling. Vanuit hier kunnen we waar nodig extra ondersteuning inzetten.

Bij wie kan een leerling terecht?

Mentor
De mentor is de belangrijkste persoon voor jou. Hij/zij houdt samen met jou je studieresultaten en welbevinden in de gaten. Dit betekent dat hij/zij jou advies geeft en je begeleidt op onder andere je studievaardigheden en het omgaan met andere leerlingen en medewerkers van de school.
Voor ouders en leerlingen is de mentor het aanspreekpunt, vragen kunnen telefonisch of via de mail gesteld worden.

Leerlingencoördinator
Soms heb je als leerling net wat meer aandacht nodig dan de mentor kan geven. Indien dit zich uit in opvallend gedrag, dan neemt de leerlingencoördinator contact met je op. Hij/zij gaat je vervolgens helpen om je gedrag aan te passen. De leerlingencoördinator zal je hierin stimuleren en begeleiden. Hij/zij kan hierbij contact opnemen met je ouders /verzorgers.

Teamleider
De teamleider is samen met de mentor en de leerlingencoördinator verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en de algemene organisatie van het team. Voor grote(re) problemen kun je bij hem of haar terecht. Dit geldt ook voor je ouders. De teamleider begeleidt de mentoren, leidt de teambesprekingen en regelt allerlei zaken die te maken hebben met de onderbouw en het onderwijs. Ook bezoekt de teamleider regelmatig lessen omdat hij medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit hiervan.

Decaan
De decaan coördineert de loopbaanoriëntatie (LOB). Hij maakt een programma t.a.v. loopbaanoriëntatie, begeleidt leerlingen bij hun keuze voor een beroepsrichting, begeleidt de mentoren, organiseert beroepenvoorlichtingsavonden en onderhoudt contacten met vervolgopleidingen. De decaan komt vanaf het eerste leerjaar al in beeld. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een beroepsrichting die het beste bij jou past.

Remedial Teacher
De remedial teacher begeleidt leerlingen die ondersteuning nodig hebben op taal- en of rekengebied en een verklaring hebben voor dyslexie of dyscalculie. Hij/zij adviseert docenten in hoe te handelen hierbij en bekijkt wat de leerling nodig heeft aan hulpmiddelen. Daarnaast kan hij/zij ook kijken of het verstandig is als een leerling extern onderzocht wordt op dyslexie of dyscalculie. Daarnaast kan hij jou ook begeleiden bij het werken met het programma Kurzweil.

Vertrouwenspersoon
Als het niet goed met je gaat om welke reden dan ook (thuissituatie, iets met je is gebeurd wat strafbaar is, iets op school, iets buiten thuis en school) kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Zij is geschoold in gesprekken over persoonlijke problemen en onderhoudt contacten met hulpverleningsinstanties. Alle gesprekken met haar zijn vertrouwelijk.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de zorg om leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, leerlingen die langdurig ziek zijn, die moeite hebben goed te functioneren in de klas, die teruggetrokken zijn, gepest worden of pesten. Zij geeft advies aan docenten, mentoren, teamleiders, etc. in hoe zij kunnen handelen. Zij heeft gesprekken met ouders, mentor en leerling om de zorg af te stemmen. In enkele gevallen begeleidt zij ook zelf leerlingen.

Schoolarts
Als een leerling veel ziekteverzuim heeft, dan wordt de schoolarts om advies gevraagd. Hij/zij is verbonden aan de GDD Midden Nederland. De schoolarts kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek of bij een overleg met ouders op school aanschuiven.

Extra aandacht nodig?

Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig. Dat kan blijken uit informatie die de school ontvangen heeft van de bassischool, uit de resultaten van het instroomonderzoek of naar aanleiding van zaken die de mentor of docenten signaleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spellingsproblemen, dyslexie, ADHD of een autisme spectrum stoornis.

Ondersteuningsbehoefte bijvoorbeeld bij dyslexie
Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven we extra tijd bij het maken van toetsen. Daarnaast krijgen sommige leerlingen Remedial Teaching als ze moeite hebben met het leren van taal. Tevens is bij ons de mogelijkheid om met het programma Kurzweil te werken.

Voor een beperkt aantal leerlingen met problemen in hun ontwikkeling, visuele of auditieve handicap is extra begeleiding. Een arrangement is hierin een vereiste. Als men een arrangement bij het samenwerkingsverband aan wil vragen, beslist de school op basis van criteria of de leerling hiervoor in aanmerking komt.
De begeleiding van de leerling met arrangement heeft als doel de leerling te ondersteunen, zodat hij/zij adequaat kan functioneren op school en zijn/haar diploma kan halen. Onder adequaat schools functioneren wordt verstaan: cijfers halen waarmee overgegaan wordt of een diploma behaald kan worden, werkhouding waarmee een leerrendement ontstaat, gedrag dat niet storend is voor het leerproces van klasgenoten én het belangrijkste dat de leerling ‘goed in zijn vel zit’ en zonder tegenzin naar school gaat.

De begeleiding bestaat uit; hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bv in contact met de docent en klasgenoten, opdracht niet gemaakt, moeite om huiswerk te noteren, etc.) en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling.

Wat te doen bij pesten?

De school moet voor elke leerling een veilige plaats zijn. Pesten vinden wij onacceptabel. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘pesten’. Daarnaast is een pestprotocol aanwezig in de school. Hier vind je het pestprotocol.
Ondanks dit kan het voorkomen dat een leerling zich gepest voelt. Pesten gebeurt subtiel en is voor medewerkers in de school niet altijd te signaleren. Het is daarom erg belangrijk dat de leerling of zijn ouders aan de mentor vertellen dat er sprake is van pesten. Vervolgens kunnen de vertrouwenspersoon, de teamleider en/of de zorgcoördinator ook een rol spelen hierin. In overleg met de leerling en zijn of haar ouders wordt een plan gemaakt om het pesten te laten stoppen. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling of het pesten daadwerkelijk is gestopt, als dit niet het geval is dan wordt het plan bijgesteld.